กรมทางหลวง


กรมทางหลวง


วันที่ 1 เมษายน 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกกรมครองจากกระทรวงเกษตราธิราชมาขึ้นอยู่กับกระทรวงโยธาธิการ อีกกรมหนึ่งเป็นกรมทางมีหน้าที่ทำทางบกและทางน้ำและเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธา เป็นกระทรวงคมนาคม

ในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล กองทางก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมทางโอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช
2484 แม้จะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมสังกัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็ตามก็ยังไม่มีที่ ทำการเป็นของตนเอง ยังคงอาศัยอยู่ในกรมโยธาเทศบาลที่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2491 จึงได้ย้ายไปอยู่ ที่ถนนพระราม 6 ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทางหลวงในปัจจุบัน และได้ทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการของกรมด้านถนนศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2498

กรมทางหลวงมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง
ให้มีโครงข่ายสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมโยง
กับต่างประเทศ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาทางหลวงควบคุมและดำเนินการก่อสร้างบูรณะ
และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน ศึกษา วิเคราะห์ วัจัยและพัฒนาจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับงานทางพัฒนาบุคลากร
และเทศโนโลยีที่เกี่ยวข้องในระดับสากลตลอดจนกำกับตรวจตราควบคุมทางหลวง
และงานทางในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในทางหลวงทั่วประเทศเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ

ที่ตั้งกรมทางหลวง

ติดต่อหน่วยงาน:
http://www.doh.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: