กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเดิมเรียกกันว่า” เมืองบางกอก”ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง ปราบดาภิเษก เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองบางกอกขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่แทนกรุงธนบุรี โดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จากกรุงศรีอยุธยาทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 แล้วทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 ทรงพระราชทานนามพระนครนี้ว่ากรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิตสักกะทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4 ทรงเปลี่ยนนามพระนครจากบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์

กรุงเทพ มหานครในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครอง การสื่อสาร การพาณิชย์ การเงิน-การธนาคาร การคมนาคมขนส่ง การศึกษา ฯลฯ แบ่งการปกครองเป็น 50 เขต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด1,562.2 ตารางกิโลเมตร

ปี พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้จัดรูปการปกครองจากนครหลวง กรุงเทพธนบุรีและ เทศบาลนครหลวง มาเป็น กรุงเทพมหานครโดยรวมกิจการ ของนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์การบริหารนครหลวง กรุงเทพ ธนบุรี เทศบาลนครหลวงและสุขาภิบาล ในเขต นครหลวงมาเป็น “กรุงเทพมหานคร“ และได้จัดระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพ มหานครใหม่ เป็นลักษณะผสม ระหว่าง ราชการ บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น แต่ให้มีฐานะเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้ง โดย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ

ปี พ.ศ.2516 ต่อมาได้เกิดความไม่สงบ ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติ แห่งชาติได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ประกาศขึ้นใช้โดยมีมาตรา 16 บัญญัติว่า การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ รวมทั้งนครหลวง ให้มีสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหาร ปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในท้องถิ่นนั้น

ปี พ.ศ.- ปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และ ตาม พระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 มาตรา 6 ได้บัญญัติ ให้ กรุงเทพ มหานคร แบ่งพื้นที่การ ปกครอง ออกเป็นเขตและแขวงสำหรับพื้นที่เขต คือ อำเภอเดิม ส่วนพื้นที่แขวง คือ ตำบลเดิม

ด้วยเหตุ ตามมาตรา 21 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย จึงทำให้กรุงเทพมหานครเข้ายุคแห่งการมีผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง และ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 สภาผู้แทนราษฎร ก็ได้ลงมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ให้ความ เห็นชอบกับ พระราช บัญญัติระเบียบ บริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร และสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ภายใน 30 วัน ซึ่งวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กำหนดในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 สำหรับสมาชิกสภาเขต ให้มีการ เลือกตั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ซึ่งนับเป็น ครั้งแรกที่กฎหมายกำหนดให้มีสมาชิกสภาเขต

ที่ตั้ง : ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ที่อยู่ : ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์กลาง 0 2246 0301-2
โทรศัพท์กลาง 0 2221 2141-69
รถประจำทางสายที่ผ่าน 10, 12, 35, 42

ส่งคำร้อง 1555 สายด่วนกรุงเทพมหานคร
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: